ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY

ANALIZA STRATEGICZNA FIRMY

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. To właśnie dobrej strategii wiele firm w gospodarce rynkowej zawdzięcza swój sukces, a co najmniej równie wiele niepowodzeń można wyjaśnić strategicznymi błędami w zarządzaniu.

Analiza strategiczna to postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania, z drugiej strony zaś wytyczenie możliwych kierunków dalszej działalności, w związku z zaobserwowanymi zmianami w bliższym i dalszym otoczeniu. Analiza strategiczna koncentruje się głównie na funkcji diagnostycznej, odniesionej zarówno do czynników otoczenia, jak działalności samej firmy, w wyraźnie zaś mniejszym stopniu dotyczy restrukturyzacji i rozwoju. Funkcja diagnostyczna wskazuje jakie są uwarunkowania zewnętrzne, w jakich dziedzinach może się badana firma rozwijać i skutecznie rywalizować z konkurentami. Funkcja projekcyjna sprowadza się jedynie do przedstawienia ogólnego zarysu podstawowych wariantów przyszłych rozwiązań strategicznych. Analiza strategiczna nie zastępuje prognozowania i planowania działalności, a jedynie wstępnie określa przyszłe strategie firmy, mając na uwadze wyniki diagnozy. Generalnie zawarte w analizie strategicznej badanie diagnostyczne przedsiębiorstwa i otoczenia dotyczy nie tylko eliminacji stwierdzonych nieprawidłowości i błędów, ale służy również celom planistycznym.

Zakres analizy strategicznej można odnieść do trzech obszarów :

 • makrootoczenia

 • sektora

 • firmy

Analiza makrootoczenia dotyczy badania różnorodnych czynników zewnętrznych, np.: ekonomicznych, społeczno – demograficznych, politycznych, militarnych.

Analiza sektorowa zajmuje się badaniem otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa oraz oceną atrakcyjności sektora, w którym firma działa lub do którego zamierza wejść.

Analiza firmy ma charakter generalnej oceny organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa i dlatego ten kierunek badań nosi nazwę analizy strategicznej firmy.

Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

Analiza ekonomiczna – podstawowe wiadomości

1. Metody analizy ekonomicznej.

 1. metoda porównań

 2. metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych

 1. Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa

 1. pomiar produkcji

 2. zdolność produkcyjna

 3. analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania)

 1. Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.

 1. podział kosztów

 2. układ rodzajowy i układ kalkulacyjny

 3. próg rentowności

 4. analiza kosztów pracy

 1. Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi

 1. produkcyjność środków trwałych

 2. wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny

 1. Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa

 1. aktywa i pasywa

 2. pokrycie finansowe majątku trwałego